Press "Enter" to skip to content

Những trường được đào tạo tiến sĩ Phật học ở Việt Nam

Năm 2018, được sự cho phép của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ Phật học khóa đầu tiên.Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.