Press "Enter" to skip to content

Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải – Thứ trưởng Bộ Tài chính do có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.