Press "Enter" to skip to content

เลขาฯครป.ชำแหละ 'ครม.ประยุทธ์2/1' หน้าตาไปทางอัปลักษณ์!

ประยุทธ์ 2 ดังนี้ 1.โฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของพล.อ.ประยุทธ์ 2 ค่อนข้าง “อัปลักษณ์” กว่าที่คิด เอาคนไม่เหมาะสมกับงานมานั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่หลายกระทรวง แบ่งเก้าอี้สัมปทานประเทศไทยตามสูตรการเมืองแบบเก่าที่ไม่พัฒนา ผมค่อนข้างรู้สึกผิดหวัง. 2. ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาล พล …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.