Press "Enter" to skip to content

ส่องประวัติรัฐมนตรี 'ครม.ประยุทธ์ 2'

ประยุทธ์ ได้ทำรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และจัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ สช. เพื่อบริหารประเทศ จากนั้นได้มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ หรือ สนช. เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศ จนในที่สุดสนช.ได้มีมติเอกฉันท์เลือก พล.อ.ประยุทธ์ …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.