Press "Enter" to skip to content

ปักหมุดชิมช้อปใช้ ! เงิน 1000 บาท ซื้อของที่ห้าง-ซูเปอร์มาร์เก็ตไหนได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งใช้สิทธิ์ได้เฉพาะกระเป๋าช่อง 1 เท่านั้น และไม่ร่วมรายการ Cash Back คืนเงิน 15% แต่อาจมีร้านค้าภายในห้างที่ร่วมรายการทั้งกระเป๋าช่อง 1 และช่อง 2 ดังนั้นแนะนำให้สอบถามจากร้านค้าที่จะใช้บริการอีกครั้งนะคะ หรือตรวจสอบได้ที่ ชิมช้อปใช้.com …Read more

Please follow and like us:

Comments are closed.